Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Puur Huidverbetering & Wellness en de cliënt waarop Puur Huidverbetering & Wellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Puur Huidverbetering & Wellness
Puur Huidverbetering & Wellness zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Puur Huidverbetering & Wellness zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Puur Huidverbetering & Wellness melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Puur Huidverbetering & Wellness het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,- per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Puur Huidverbetering & Wellness de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Puur Huidverbetering & Wellness de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Puur Huidverbetering & Wellness moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitzondering.

Betaling
Puur Huidverbetering & Wellness vermeldt prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Slechts na overleg met de huidspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Puur Huidverbetering & Wellness de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Puur Huidverbetering & Wellness de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Puur Huidverbetering & Wellness vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Puur Huidverbetering & Wellness neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Puur Huidverbetering & Wellness behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Puur Huidverbetering & Wellness zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de huidspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Puur Huidverbetering & Wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Puur Huidverbetering & Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Puur Huidverbetering & Wellness geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Puur Huidverbetering & Wellness gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Puur Huidverbetering & Wellness doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Puur Huidverbetering & Wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Puur Huidverbetering & Wellness meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Puur Huidverbetering & Wellness en de behandelende huidspecialiste. Puur Huidverbetering & Wellness moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Puur Huidverbetering & Wellness de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Puur Huidverbetering & Wellness en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Puur Huidverbetering & Wellness het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Puur Huidverbetering & Wellness en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy statement
Puur Huidverbetering & Wellness respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Puur Huidverbetering & Wellness zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Puur Huidverbetering & Wellness gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Puur Huidverbetering & Wellness zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Puur Huidverbetering & Wellness verkoopt uw gegevens niet.
Puur Huidverbetering & Wellness zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.